MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

بررسی قیمت آهن آلات در هفته گذشته

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
مدت مطالعه: دقیقه

<p>یکی از روش های پیش بینی قیمت ها در هفته جاری، نگاهی به روند گذشته آنها می باشد. قیمت آهن آلات در این هفته با توجه به روند هفته گذشته و بر اساس شواهدهای موجود پیش بینی می شود. &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

<p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="price iron.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1618035955653.jpg" alt="قیمت آهن آلات در هفته ای که گذشت" /></p> <p>یکی از روش های پیش بینی قیمت ها در هفته جاری، نگاه به روند گذشته آنها می باشد. قیمت آهن آلات در این هفته با توجه به روند هفته گذشته و بر اساس شواهدهای موجود پیش بینی می شود.</p> <h2>بازار آهن و فولاد</h2> <p>در هفته پیش بازار آهن آلات، تحت تاثیر جلسات برجامی دچار نوساناتی شد. قیمت دلار در ابتدای هفته گذشته 24270 تومان و در انتهای هفته با افزایش 200 تومانی به 24460 تومان رسید. به نحوی که در ابتدای هفته جلسات بازگشت ایران و آمریکا به برجام برگزار شد و در راستای همین جلسه قیمت دلار افت پیدا کرد سپس مجدد افزایش یافت.</p> <p>در هفته ی گذشته بازار <a href="https://www.modiranahan.com/products" target="_blank" >محصولات فولادی</a> تحت تاثیر جلسات برجامی در ابتدای هفته مانند بازار دلار شاهد نوسانات محدودی بوده و به طور متوسط <a title="قیمت میلگرد" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF" target="_blank" >قیمت میلگرد</a> 14 ذوب آهن در بازار آهن در سه روز ابتدای هفته با نرخ 12840 تومان مشخص شد و در سه روز انتهای هفته همزمان با افزایش نرخ دلار قیمت میلگرد به 12990 تومان رسید.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="نمودار قیمت میلگرد 14 ذوب" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/rebar14.jpg" alt="نمودار قیمت میلگرد 14 ذوب" />تصویر شماره 1 - نمودار قیمت میلگرد 14 ذوب</p> <p>لذا قیمت <a title="تیرآهن" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/82/%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%87%D9%86" target="_blank" >تیرآهن</a> نیز مانند قیمت میلگرد در این هفته دچار نوساناتی بود و در نهایت با افزایش 300 تومانی نسبت به ابتدای هفته روی رقم 13240 تومان ایستاد.</p> <p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="نمودار قیمت تیراهن 14 ذوب" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/%20%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%87%D9%86%2014.jpg" alt="نمودار قیمت تیراهن 14 ذوب" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 2 - نمودار قیمت تیراهن 14 ذوب</p> <p>&nbsp;</p> <p>در هفته گذشته بازار ورق در ابتدای هفته روی نرخ 18800 تومان و سپس در انتهای هفته با افزایش 1300 تومانی به 20100 تومان رسید. در واقع در ابتدای هفته شاهد کاهش نسبی و انتهای هفته با افزایش نرخ دلار، قیمت محصولات وابسته به دلار نیز افزایش یافت.</p> <p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title=" نمودار قیمت ورق سیاه 6 میل فولاد مبارکه" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/%20%D9%88%D8%B1%D9%82%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87.jpg" alt=" نمودار قیمت ورق سیاه 6 میل فولاد مبارکه" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 3 - نمودار قیمت ورق سیاه 6 میل فولاد مبارکه</p> <p>&nbsp;</p> <p>در این میان فقط قیمت لوله گاز روکار و توکار در ابتدای هفته روی فاز افزایش با قیمت 27010 اعلام و در انتهای هفته روی شیب نزولی با قیمت 25750تومان اعلام گردید.</p> <p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="نمودار قیمت لوله گاز روکار" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/%20%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%20%DA%AF%D8%A7%D8%B2%20%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1.jpg" alt="نمودار قیمت لوله گاز روکار" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 4 - نمودار قیمت لوله گاز روکار</p> <h3>قیمت آهن آلات</h3> <p>در هفته گذشته قیمت محصولات فولادی طبق رویدادهای مبنی بر جلسات برگزاری برجام همزمان با کاهش نرخ دلار روی ریل نزولی و ثبات قرار گرفت و در انتهای هفته با افزایش قیممت همراه بود.</p> <table class="table1200" style="width: 533px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="width: 204px; text-align: center;" width="302"> <p><strong>مقاطع فولادی</strong></p> </td> <td style="width: 175px; text-align: center;" width="132"> <p><strong>قیمت آهن آلات در آخر هفته گذشته (تومان)</strong></p> </td> <td style="width: 165px; text-align: center;" width="131"> <p><strong>قیمت آهن در ابتدای هفته گذشته (تومان)</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 204px; text-align: center;" width="302"> <p>قیمت میلگرد 14 آجدار</p> </td> <td style="width: 175px; text-align: center;" width="132"> <p>12890</p> </td> <td style="width: 165px; text-align: center;" width="131"> <p>12840</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 204px; text-align: center;" width="302"> <p>قیمت میلگرد 14 ساده</p> </td> <td style="width: 175px; text-align: center;" width="132"> <p>13800</p> </td> <td style="width: 165px; text-align: center;" width="131"> <p>13800</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 204px; text-align: center;" width="302"> <p>قیمت تیرآهن 14 ذوب</p> </td> <td style="width: 175px; text-align: center;" width="132"> <p>13210</p> </td> <td style="width: 165px; text-align: center;" width="131"> <p>13150</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 204px; text-align: center;" width="302"> <p>قیمت ورق سیاه 6 میل 1500</p> </td> <td style="width: 175px; text-align: center;" width="132"> <p>20100</p> </td> <td style="width: 165px; text-align: center;" width="131"> <p>18800</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 204px; text-align: center;" width="302"> <p>قیمت&nbsp;<a href="https://www.modiranahan.com/priceTable/71/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C">ورق روغنی</a>&nbsp;0.5 میل 1000</p> </td> <td style="width: 175px; text-align: center;" width="132"> <p>27800</p> </td> <td style="width: 165px; text-align: center;" width="131"> <p>26300</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 204px; text-align: center;" width="302"> <p>قیمت&nbsp;<a href="https://www.modiranahan.com/priceTable/72/%D9%88%D8%B1%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87">ورق گالوانیزه</a>&nbsp;0.5 میل 1000</p> </td> <td style="width: 175px; text-align: center;" width="132"> <p>27850</p> </td> <td style="width: 165px; text-align: center;" width="131"> <p>27850</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 204px; text-align: center;" width="302"> <p>قیمت&nbsp;<a href="https://www.modiranahan.com/priceTable/73/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C">ورق رنگی</a>&nbsp;سفید 0.5 میل 1250</p> </td> <td style="width: 175px; text-align: center;" width="132"> <p>33400</p> </td> <td style="width: 165px; text-align: center;" width="131"> <p>32400</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 204px; text-align: center;" width="302"> <p>قیمت ستونی 140*140 ضخامت 6</p> </td> <td style="width: 175px; text-align: center;" width="132"> <p>20850</p> </td> <td style="width: 165px; text-align: center;" width="131"> <p>19850</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 204px; text-align: center;" width="302"> <p>قیمت&nbsp;<a href="https://www.modiranahan.com/priceTable/64/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C">پروفیل ساختمانی</a>&nbsp;40*20 ضخامت 2</p> </td> <td style="width: 175px; text-align: center;" width="132"> <p>21700</p> </td> <td style="width: 165px; text-align: center;" width="131"> <p>21200</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 204px; text-align: center;" width="302"> <p>قیمت&nbsp;<a href="https://www.modiranahan.com/priceTable/65/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%A8%D9%84%DB%8C">پروفیل مبلی</a>&nbsp;30*10 ضخامت 0.7</p> </td> <td style="width: 175px; text-align: center;" width="132"> <p>28540</p> </td> <td style="width: 165px; text-align: center;" width="131"> <p>28040</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 204px; text-align: center;" width="302"> <p>قیمت پروفیل زد سایز 20 ضخامت 2.5</p> </td> <td style="width: 175px; text-align: center;" width="132"> <p>20720</p> </td> <td style="width: 165px; text-align: center;" width="131"> <p>20200</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 204px; text-align: center;" width="302"> <p>قیمت&nbsp;<a href="https://www.modiranahan.com/priceTable/112/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C">ستونی ساختمانی</a>&nbsp;130*130ضخامت 4</p> </td> <td style="width: 175px; text-align: center;" width="132"> <p>20400</p> </td> <td style="width: 165px; text-align: center;" width="131"> <p>19800</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 204px; text-align: center;" width="302"> <p>قیمت&nbsp;<a href="https://www.modiranahan.com/priceTable/77/%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C">ناودانی</a>&nbsp;سایز 8</p> </td> <td style="width: 175px; text-align: center;" width="132"> <p>13150</p> </td> <td style="width: 165px; text-align: center;" width="131"> <p>13000</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 204px; text-align: center;" width="302"> <p>قیمت&nbsp;<a href="https://www.modiranahan.com/priceTable/78/%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C">نبشی</a>&nbsp;ضخامت 3</p> </td> <td style="width: 175px; text-align: center;" width="132"> <p>13150</p> </td> <td style="width: 165px; text-align: center;" width="131"> <p>13000</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 204px; text-align: center;" width="302"> <p>قیمت&nbsp;<a href="https://www.modiranahan.com/priceTable/79/%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C">سپری</a>&nbsp;سایز 5</p> </td> <td style="width: 175px; text-align: center;" width="132"> <p>13700</p> </td> <td style="width: 165px; text-align: center;" width="131"> <p>13500</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 204px; text-align: center;" width="302"> <p>قیمت&nbsp;<a href="https://www.modiranahan.com/priceTable/74/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C">لوله صنعتی</a>&nbsp;ضخامت 2</p> </td> <td style="width: 175px; text-align: center;" width="132"> <p>22850</p> </td> <td style="width: 165px; text-align: center;" width="131"> <p>21750</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 204px; text-align: center;" width="302"> <p>قیمت لوله گازی روکار ضخامت 2.5</p> </td> <td style="width: 175px; text-align: center;" width="132"> <p>25750</p> </td> <td style="width: 165px; text-align: center;" width="131"> <p>27010</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 204px; text-align: center;" width="302"> <p>قیمت لوله گاز توکار ضخامت 2.5</p> </td> <td style="width: 175px; text-align: center;" width="132"> <p>26850</p> </td> <td style="width: 165px; text-align: center;" width="131"> <p>28150</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 204px; text-align: center;" width="302"> <p>قیمت&nbsp;<a href="https://www.modiranahan.com/priceTable/92/%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%84">سیم مفتول</a>&nbsp;سیاه ضخامت 1.5 میلی&zwnj;متر</p> </td> <td style="width: 175px; text-align: center;" width="132"> <p>16650</p> </td> <td style="width: 165px; text-align: center;" width="131"> <p>16500</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 204px; text-align: center;" width="302"> <p>قیمت&nbsp;<a href="https://www.modiranahan.com/priceTable/96/%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C">توری</a>&nbsp;حصاری چشمه 5.5</p> </td> <td style="width: 175px; text-align: center;" width="132"> <p>20400</p> </td> <td style="width: 165px; text-align: center;" width="131"> <p>20200</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h2>بازار سهام</h2> <p><strong>افت 3.4 درصدی شاخص سهام</strong></p> <p>در دومین هفته سال 1400 روند معاملاتی بورس در حالی به پایان رسید که بازار سهام همچنان روند اصلاحی به خود گرفته بود. ریزش های شدید بورس مبنی بر فضای ابهام انگیز سیاسی و انتخابات ریاست جمهوری باعث شده تا سهامداران خرد برای چهاردهمین هفته متوالی راه خروج از بورس را در پیش بگیرند و رکود ارزش معاملات روزانه به کمترین مقدار خود از 21 دی ماه 98 برسد. بدین ترتیب در هفته گذشته شاخص سهام افت 3.4 درصدی را به ثبت رساند و سهامداران خرد نیز خالص فروش 1942 میلیارد تومانی را رقم زدند. به گفته برخی کارشناسان در نیمه دوم سال، بازار بورس با فرض رفع ابهام و ثبات در فضای حاکم روند بهتری را برای بازار سرمایه به ارمغان بیاورد.</p> <h2>بازار سکه</h2> <p><strong>روند نزولی سکه</strong></p> <p>نوسانات قیمتی سکه باعث شد، هفته منفی برای سکه رقم بخورد. به رغم حرکت صعودی قیمت طلا در روزهای گذشته، قیمت سکه درگیر تغییرات قیمت دلار بوده که حاصل از <a href="https://www.modiranahan.com/newsHome" target="_blank" >اخبار</a> و مذاکرات برجامی است. قیمت هر سکه بهار آزادی در آخرین روز هفته به 10 میلیون و 600 هزار تومان رسید و افت هفتگی 4.7 درصدی را به ثبت رساند. بازار سکه مطابق با بازار نوساناتی دلار پیش میرود تا از حبس در دو محدوده 10 میلیون و 500 هزار تومان و 10 میلیون و 800 هزار تومان جدا شود و روند مشخص تری را برای خود تعیین کند. با توجه به نزدیک شدن ماه مبارک رمضان و سیر نزولی تقاضا به احتمال زیاد از مقدار حباب سکه کاسته و شاهد افت قیمت در محدود حباب می باشیم.</p> <p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="نمودار یکماه قیمت سکه بهار آزادی" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/%20%D8%B3%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%20%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C.jpg" alt="نمودار یکماه قیمت سکه بهار آزادی" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 4 - نمودار یکماه قیمت سکه بهار آزادی</p> <h2>بازار مسکن</h2> <p>در هفته دوم فرودین ماه قیمت هر برگه تسه 9812 در بازار فرابورس تهران با از دست دادن بیش از 10 درصد بهای خود از قیمت حدود 55000 تومان در ابتدای هفته به 49500 تومان رسید و حدود 5500 تومان افت داشته است. برخی کارشناسان معتقدند با افت روزانه تقاضا برای این برگه سهام روند معاملاتی می تواند تا محدوده 45 هزار تومان کاهش یابد که این مقدار کمترین نرخ از زمان عرضه این اوراق است. تسه 9812 طی معاملات هفته گذشته در فرابورس 12.5 درصد ارزش خود را از دست داد.</p> <p>&nbsp;</p>
اشتراک در:
برشکاری-CNC-با-واترجت
برشکاری سی ان سی (CNC) با واترجت
۵ دقیقه مطالعه۲۱ اسفند ۱۴۰۱
افزایش قیمت جهانی فولاد
افزایش ۱۲ درصدی قیمت جهانی فولاد
۱ دقیقه مطالعه۱۰ اسفند ۱۴۰۱
قیمت ضایعات آهن به چه عواملی بستگی دارد؟
قیمت ضایعات آهن به چه عواملی بستگی دارد؟
۲ دقیقه مطالعه۱۰ اسفند ۱۴۰۱