MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

جدول وزن تیرآهن

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۳
مدت مطالعه: دقیقه

<h2 dir="rtl"><span style="font-size: 18pt;">جدول وزن انواع تیرآهن</span></h2> <p dir="rtl">در بازار قیمت و وزن تیرآهن رابطه تنگاتنگی با هم دارند زیرا معاملات آهن آلات بر اساس کیلو (وزن) انجام می گیرد. برای همین چه خریدار و چه فروشنده از جدول وزنی تیرآهن برای تعیین وزن دقیق تیر استفاده می کنند. همچنین برای اجرای سازه با تیر، بارهای وارده ابتدا محاسبه می شود و وزنی که باید تیر تحمل کند، تعیین می شود. از این رو، وزن هر تیر هم از لحاظ فنی و هم قیمتی بسیار مهم است.</p>

<blockquote> <p dir="rtl">برای اینکه خرید مطمئنی داشته باشید می توانید از این جدول ها استفاده کنید. توجه داشته باشید که تیرهای موجود در بازار به 3 نوع IPE یا معمولی، IPN با بال باریک شیبدار و IPB یا تیرآهن هاش (بال پهن) دسته بندی می شوند. در ادامه می توانید جدول وزنی تیرآهن ها را مشاهده کنید.</p> </blockquote> <h2 dir="rtl"><span style="font-size: 14pt;">جدول وزنی تیرآهن ipe</span></h2> <blockquote> <div dir="rtl" align="left"> <table style="border-collapse: collapse; border-width: 2px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1"> <tbody> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">سایز تیرآهن</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">ارتفاع</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">عرض بال</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">ضخامت جان</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">ضخامت بال</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">وزن شاخه یک متری</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">وزن شاخه 12 متری</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">80</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">46</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3.8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5.2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">72</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">100</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">55</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4.1</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5.7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8.1</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">97.2</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">120</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">64</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4.4</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.3</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10.4</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">125</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">140</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">73</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4.7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.9</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12.9</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">155</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">16</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">160</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">82</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5.0</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7.4</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">15.8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">190</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">180</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">91</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5.3</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18.8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">226</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">20</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">200</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">100</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5.6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">22.4</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">269</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">22</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">220</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">110</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5.9</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9.2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">26.2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">315</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">24</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">240</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">120</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9.8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">30.7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">369</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">27</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">270</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">135</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10.2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">36.1</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">434</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">30</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">300</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">150</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7.1</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10.7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">42.2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">507</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">33</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">330</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">160</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">11.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">49.1</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">590</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">36</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">360</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">170</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12.7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">57.1</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">685.2</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">40</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">400</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">180</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8.6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">66.3</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">795.6</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">45</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">450</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">190</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9.4</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14.6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">77.6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">931.2</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">50</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">500</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">200</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10.2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">16</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">90.7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1089</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">55</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">550</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">210</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">11.1</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">17.2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">106</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1272</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">60</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">600</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">220</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">19</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">122</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1464</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="rtl">نکته: این جدول بر اساس استاندارد جدول اشتال DIN 1025-5 آلمان است. هرچه وزن تیرآهن تولید شده نزدیک به مقادیر این جدول باشد، از کیفیت بالایی برخوردار خواهد بود.&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="rtl">تیرآهن ipe ار پرمتقاضی ترین تیرهای موجود در بازار است که اکثر کارخانه ها آن را تولید می کنند. در استاندارد ملی ایران شماره 1791 ، تیرآهن سری I-2 یا بال نیم پهن موازی هم نامیده می شود. این مقطع فولادی در مقایسه با تیرهای دیگر وزن کمتری دارد و جزو تیرها سبک بازار به شمار می رود. اگر اطلاعات بیشتری درباره این محصول می خواهید، می توانید مقاله "تیرآهن IPE چیست؟" را مطالعه کنید.</p> <p dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXchgIZwoCtytiEqD_O4ynwpNjGFcnuV2RQv3QnOEEA_wBKKdG8U5wfim0wjZUiA19oStuw7hI4ongcXH_vqV7e-ZDo-fH-M04l6rs1sfuqdGShX9Tyh7QrEADrKm26B-B5bKhjhf6-Pn4NC9AHKZlaHsEU?key=t_dnRiY_oCFiLcF7FXcz5A" width="174" height="294"></p> </blockquote> <h2 dir="rtl"><span style="font-size: 14pt;">جدول وزنی تیرآهن ipn</span></h2> <blockquote> <div dir="rtl" align="left"> <table style="border-collapse: collapse; border-width: 2px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1"> <tbody> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">سایز تیرآهن</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">ارتفاع</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">عرض بال</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">ضخامت جان</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">ضخامت بال</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">وزن شاخه یک متری</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">وزن شاخه 12 متری</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">80</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">42</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3.9</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5.9</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5.94</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">71</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">100</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">50</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8.34</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">100</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">120</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">58</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5.1</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7.7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">11.1</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">133.2</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">140</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">66</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5.7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8.6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14.3</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">171.6</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">16</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">160</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">74</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.3</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">17.9</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">190</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">180</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">82</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.9</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10.4</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">21.9</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">215</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">20</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">200</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">90</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">11.3</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">26.2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">314</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">22</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">220</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">98</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8.1</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12.2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">31.1</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">373.2</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">24</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">240</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">106</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8.7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13.1</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">36.2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">434.4</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">26</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">260</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">113</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9.4</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14.1</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">41.9</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">502.8</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">28</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">280</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">119</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10.1</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">15.2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">47.9</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">574.8</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">30</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">300</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">125</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10.8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">16.2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">54.2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">650.4</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">32</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">320</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">131</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">11.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">17.3</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">61.0</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">732</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">34</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">340</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">137</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12.2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18.3</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">68.0</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">816</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">36</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">360</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">143</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13.0</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">19.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">76.1</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">913.2</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">38</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">380</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">149</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13.7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">20.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">84.0</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1008</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">40</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">400</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">155</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14.4</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">21.6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">92.4</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1108</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">45</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">450</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">170</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">16.2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">24.3</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">115</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1380</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">50</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">500</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">185</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18.0</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">27.0</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">141</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1692</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">55</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">550</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">200</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">19.0</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">30.0</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">166</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1992</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="rtl">تیرآهن ipe یا بال باریک شیبدار، بالهای آن کمی زاویه دار است و هرچه به جان تیرآهن نزدیک می شود، ضخامت بیشتر می شود. نمونه این مقطع فولادی را در شکل زیر می بینید.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdQhQ5pgNlF7il1hLCo_j2NJgo5IBkqWK0VBVHAAulRU8dC3xRlocJ19gD0z02G37-l8U7h3yla6SAWA_SDz7aQ0AT98bJyhmHHsp_i-COU3k_WdiOgfRSmyck7zE5EPaX_b2A-ezBcIZ-asPuclewB7a4?key=t_dnRiY_oCFiLcF7FXcz5A" width="419" height="701"></p> <h2><strong><br></strong><span style="font-size: 14pt;">جدول وزنی تیرآهن بال پهن</span></h2> </blockquote> <blockquote> <p dir="rtl">تیرآهن های هاش یا بال پهنی که در ایران تولید می شوند با وزن متوسط تحت اسم IPB و استاندارد DIN 1025-2&nbsp; قابل تولید هستند. آن هم&nbsp; وزن هر متر از تیر IPB تیر یا سنگین از 20.4 کیلوگرم شروع می شود و تا 314 کیلوگرم هم می رود. البته این تیر 2 نوع سبک و فوق سنگین هم دارد که به ترتیب HEA و HEM به آن می گویند.</p> <p><strong><br><br></strong></p> <p dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdHkb26VYs4c0elF91jm8ZjMtiij8TgQyOtJ2aplZpd-rOM2vjslFGqsJ6YCfcAOUJGSJV-8-N4wbDxBsgF4yY_FYJ3me-zqDQSwbSiUjZ88awgpv36Ce_0uTle76ouLfB8pWeRY29WjAW573oWc-lsmSYH?key=t_dnRiY_oCFiLcF7FXcz5A" width="624" height="468"></p> <p dir="rtl">جدول وزنی تیرآهن بال پهن سبک، سنگین و فوق سنگین را در زیر مشاهده می کنید.&nbsp;</p> <div dir="rtl" align="left"> <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 2454.54px; border-width: 2px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 98.1818px;"> <td dir="ltr" style="width: 14.1355%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">سایز هاش</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 25.3154%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">وزن شاخه سبک kg</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 26.472%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">وزن شاخه سنگین kg</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 34.1822%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">وزن شاخه فوق سنگین (Kg)</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td dir="ltr" style="width: 14.1355%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 25.3154%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">201</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 26.472%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">245</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 34.1822%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">501.6</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td dir="ltr" style="width: 14.1355%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 25.3154%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">239</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 26.472%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">321</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 34.1822%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">625.2</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td dir="ltr" style="width: 14.1355%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 25.3154%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">297</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 26.472%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">405</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 34.1822%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">758.4</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td dir="ltr" style="width: 14.1355%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">16</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 25.3154%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">365</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 26.472%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">512</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 34.1822%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">914.4</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td dir="ltr" style="width: 14.1355%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 25.3154%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">426</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 26.472%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">615</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 34.1822%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1066</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td dir="ltr" style="width: 14.1355%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">20</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 25.3154%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">508</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 26.472%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">736</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 34.1822%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1236</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td dir="ltr" style="width: 14.1355%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">22</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 25.3154%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">606</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 26.472%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">858</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 34.1822%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1404</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td dir="ltr" style="width: 14.1355%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">24</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 25.3154%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">702</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 26.472%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">999</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 34.1822%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1884</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td dir="ltr" style="width: 14.1355%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">26</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 25.3154%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">464</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 26.472%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1116</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 34.1822%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2064</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td dir="ltr" style="width: 14.1355%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">28</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 25.3154%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">875</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 26.472%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1236</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 34.1822%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2268</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td dir="ltr" style="width: 14.1355%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">30</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 25.3154%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">999</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 26.472%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">144</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 34.1822%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2856</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td dir="ltr" style="width: 14.1355%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">32</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 25.3154%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1172</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 26.472%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1524</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 34.1822%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2940</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td dir="ltr" style="width: 14.1355%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">34</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 25.3154%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1260</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 26.472%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1608</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 34.1822%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2976</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td dir="ltr" style="width: 14.1355%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">36</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 25.3154%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1344</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 26.472%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1704</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 34.1822%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3000</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td dir="ltr" style="width: 14.1355%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">40</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 25.3154%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1500</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 26.472%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1860</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 34.1822%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3072</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td dir="ltr" style="width: 14.1355%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">45</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 25.3154%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1680</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 26.472%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2052</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 34.1822%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3156</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td dir="ltr" style="width: 14.1355%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">50</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 25.3154%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1860</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 26.472%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2244</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 34.1822%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3240</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td dir="ltr" style="width: 14.1355%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">55</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 25.3154%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1992</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 26.472%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2388</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 34.1822%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3336</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td dir="ltr" style="width: 14.1355%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">60</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 25.3154%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2136</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 26.472%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2544</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 34.1822%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3420</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td dir="ltr" style="width: 14.1355%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">65</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 25.3154%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2280</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 26.472%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2700</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 34.1822%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3516</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td dir="ltr" style="width: 14.1355%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">70</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 25.3154%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2448</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 26.472%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2892</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 34.1822%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3612</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td dir="ltr" style="width: 14.1355%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">80</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 25.3154%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2688</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 26.472%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3144</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 34.1822%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3804</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td dir="ltr" style="width: 14.1355%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">90</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 25.3154%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3024</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 26.472%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3492</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 34.1822%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3996</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td dir="ltr" style="width: 14.1355%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">100</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 25.3154%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3264</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 26.472%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3768</p> </td> <td dir="ltr" style="width: 34.1822%; height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4188</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </blockquote> <h2>&nbsp;<span style="font-size: 14pt;">جدول وزنی تیرآهن لانه زنبوری</span></h2> <blockquote> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <div dir="rtl" align="left"> <table style="border-collapse: collapse; border-width: 2px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1"> <tbody> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">سایز تیرآهن</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">وزن هر شاخه (کیلوگرم)</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">125</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">155</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">16</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">195</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">225</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">20</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">275</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">22</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">325</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">24</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">375</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">27</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">425</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">30</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">527</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdi48bYO1dgIuwihwbBRCjUY_COF9FItKYFPkPsxyLHK64Kr5lpnW805Y4hWgIomWOTg6hYlmvjgtHfXORJthnWxS9Qr6HK5Vhd2AFeLcKDeEP6rpV-xXQQBr8rSO4dOmih74XRUA-fwDAAyvUL_LD6xzzE?key=t_dnRiY_oCFiLcF7FXcz5A" width="624" height="468">تیرآهن های لانه زنبوری را با استفاده از برش تیرهای معمولی برش داده و سپس آن را به یکدیگر جوش می دهند. این محصول را تیرآهن شبکه هم می گویند و ارتفاع آن از 18 تا 27 سانتی متر است.&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong>کلام آخر</p> <p dir="rtl">جدول وزنی تیرآهن معیار مناسبی برای تشخیص با کیفیت بودن تیر است. هر چه وزن تیر با جدول های بین المللی یا همان اشتال مطابقت داشته باشد، از کیفیت خوبی برخوردار خواهد بود. همچنین از جدول های وزنی تیرآهن برای محاسبه قیمت تیرآهن استفاده می شود. به عنوان مثال اگر تیر کیلویی 25 هزار تومان باشد، می توانید آن را در وزن سایز تیر ضرب کنید. مثلا اگر تیر سایز 16 تیرآهن معمولی وزنی برابر با 190 کیلو&nbsp; داشته باشد، قیمت تیرآهن یک شاخه 12 متری بالغ بر 4 میلیون و 750 هزار تومان خواهد شد.</p> </blockquote>
اشتراک در:
برشکاری-CNC-با-واترجت
برشکاری سی ان سی (CNC) با واترجت
۵ دقیقه مطالعه۲۱ اسفند ۱۴۰۱
افزایش قیمت جهانی فولاد
افزایش ۱۲ درصدی قیمت جهانی فولاد
۱ دقیقه مطالعه۱۰ اسفند ۱۴۰۱
قیمت ضایعات آهن به چه عواملی بستگی دارد؟
قیمت ضایعات آهن به چه عواملی بستگی دارد؟
۲ دقیقه مطالعه۱۰ اسفند ۱۴۰۱